Mesentery

Gr. mesos  = middle, and enteron  = intestine.